ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

اداره فعاليت‌هاي فوق برنامه

اداره فعاليت‌هاي فوق برنامه

 

 

اين اداره شامل چهار كانون فعاليتهاي فرهنگي- ورزشي، فعاليتهاي سمعي- بصري، برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي، و امور نمايشگاهها ميباشد كه خدمات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده، و در سطح دانشگاهها به فعاليت خود ادامه ميدهد.

 

خبرنامه پیامکی