ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

گروه پژوهشی ژنتیک انسانی

گروه پژوهشی ژنتیک انسانی

گروه پژوهشی ژنتیک انسانی جهاددانشگاهی فارس با توجه به اهمیت این شاخه از علوم پایه پزشکی و جایگاه ویژه شهر شیراز در شبکه بهداشت و درمان کشور از سال1380 پایه ریزی گردید و در سال 1385 موفق به کسب موافقت قطعی از شورای گسترش تشکیلات پژوهشی جهاددانشگاهی شد.

محورهای پژوهشی گروه :

- بررسی ریسک فاکتورهای ژنتیکی در بیماری های قلبی – عروقی

- مطالعات مبتنی بر شجره نامه در بیماری های وراثتی

- بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های ژنتیکی

- مطالعات سیتوژنتیک در عقب ماندگی ها

- مطالعات مبتنی بر ریسک فاکتورهای انواع سرطان ها

سایر فعالیت ها

- پذیرش دانشجو در قالب پایان نامه یا کارآموزی

- برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی

- راه اندازی تست های تشخیصی ژنتیکی

- شرکت و ارائه سخنرانی در همایش و سمپوزیوم ها در کشور یا خارج از کشور

- ارائه و چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی دنیا ( ISI )

طرحهای خاتمه یافته:

-طرح بررسی پرونده های مشاوره ژنتیک (82)

-طرح نارسایی‌های قلب در بتا تالاسمی ماژور (82)

-بررسی نقائص قلبی در بیماران بتاتالاسمی ماژور به منظور تعیین وضعیت ژنتیکی (83)

-بررسی پرونده‎های مشاوره ژنتیک بخش مشاوره ژنتیک از سال 1379تا1382 (83)

-اجرای میدانی طرح ملی انتخابات مجلس هفتم (ملی) (83)

-نگرش ارباب رجوع نسبت به سازمان جهاد کشاورزی (83)

-آنالیز کشت کروموزومی و کاریوتایپ بیماران سندروم داون مراجعه کننده به آزمایشگاه ژنتیک (84)

-اپیدمیولوژی بیماری PKU در نوزادان استان فارس در طی سالهای 1384 تا 1379 (84)

-بررسی‌سابقه‌فامیلی‌وشجره‌نامه کودکان عقب‌مانده ذهنی مراکز عقب ماندگی ذهنی وابسته به سازمان بهزیستی (84)

-مطالعه ژنوتیپ‌های‌ ژن APOE در بیماران ‌بتاتالاسمی ماژور (84)

-شناسایی اقوام ایزوله – نمونه گیری بیماران مبتلا به بیماری‌زودرس‌عروق‌کرونرقلب‌واستخراج DNA(84)

-اجرای مشترک طرح ژنتیک مولکولی APOE (84)

– بررسی فراوانی آللی در بیماران بتاتالاسمی ماژور (84)

-اجرای طرح بررسی رابطه آلل های آپولیپوپروتئین E با اختلال عملکرد بطن چپ در بیماران تالاسمی ماژور (85)

-بررسی پرونده های کودکان دارای سندروم داون (85)

-بررسی اپیدمیولوژی و اثر فاکتورهای مختلف در سیر بالینی و تظاهرات بیماری PKU دارای غربالگری ملی در نوزادان متولد 1384-1379 در استان فارس (85)

-بررسی فراوانی تالاسمی مینور در اطفال مبتلا به لوکمیا (85)

-بررسی شجره نامه و سابقه فامیلی کودکان عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان فارس (85)

-بررسی سابقه‌فامیلی و شجره‌نامه کودکان عقب‌مانده‌ذهنی در مراکز وابسته به بهزیستی (86)

- تأثیر شاغل بودن مادر بر تغذیه غذایی و شیردهی کودکان شیرخوار در مقایسه با مادران خانه دار  (86)

- بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن گلوتاتیون  اس ترانسفراز با اختلال عملکرد بطن چپ در بیماران تالاسمی  (86)

-بررسی فراوانی موتاسیون های فاکتور پنج لیدن و پروترومبین در بیماری زودرس کرونر (مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) (86)

- بررسی رابطه ژن اپولیپوپروتئین E با سطح لیپیدها و اسید اوریک خون  (86)

- بررسی اپیدمیولوژی وتظاهرات بالینی گالاکتوزمی در طرح پایلوت غربالگری گالاکتوزمی سال 86  (86)

- بررسی اپیدمیولوژی نقص G6PD  و هیپوتیروئیدسیم و پراکندگی فاویسم در بیماری هیپوتیروتیدیسم وارتباط این دو بیماری  (86)

-ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سرطان خون در بزرگسالان بالای 15 سال و مقایسه آن با کودکان زیر 15 سال (87)

-تأثیر شاغل بودن مادر بر تغذیه غذایی و شیردهی کودکان شیرخوار در مقایسه با مادران خانه دار  (87)

-Setup تست تخصصی ژنتیکی دوشن  (87)

-Setup تست تخصصی ژنتیکی ناشنوایی در مورد ژن GJB2  (87)

-Setup تست تخصصی ژنتیکی Fragile – X-Syn   (87)

-تحلیل سیتوژنتیکی بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره ژنتیک جهاددانشگاهی فارس از دیدگاه آنوپلوئیدی کروموزومهای جنسی طی سالهای 87-79  (87)

-بررسی ناهنجاریهای کروموزوم اتوزوم در مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره ژنتیک جهاددانشگاهی طی سالهای87-79  (87)

-مطالعه رابطه خویشاوندی والدین در مبتلایان به عقب ماندگی ذهنی در مراکز بهزیستی   (87)

مقالات:

-Epidemiological study of t4 . t3  and TSH mean Genetiation populations , shiraz , mashhad , Rasht and Ilam , Iranian journal of public Health.(82)

-بررسی‎اپیدمیولوژیک‎غلظتهای میانگین T4 و T3 TSH,در چهار جمعیت ایرانی (83)، , Iranian journal of public Health.

-فراوانی‎نسبی اختلالات ژنتیکی در شیراز ، مجله تحقیقات پزشکی . (83)

-Epidemiological study of T4,T3 and TSH mean concentration in four Iranian populations : Shiraz , Mashhad , Rasht and Ilam Iranian journal of public Health.(84)

-بررسی نقائص قلبی در کودکان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور  ، مجله تحقیقات پزشکی  (84) .

-بررسی نقائص قلبی در کودکان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور ،کنگره بین المللی تالاسمی دوبی 2004 مجله تحقیقات پزشکی (84)

-فراوانی اختلالات ژنتیکی درزاده‌های‌والدین‌خویشاوند، مجله تحقیقات پزشکی  (84) .

-فراوانی‌آللی‌پلی‌مورفیسمins68844 از ژن CBS در جمعیت نرمال جنوب ایران ، کنگره (85)

-فراوانی‌آللی‌پلی‌مورفیسمins68844 از ژن CBS در جمعیت نرمال جنوب ایران ، داخلی (85)

-Apolipoprotein E gene polymorphism and left ventricular function in tallassemia major Iranian patients.(86)

-Frequency of apolipoprotein Ealleles in Iranian populations. (86)

-Apolipoprotein E polymorphism in Southern Iran: E4 allele in the lowest reported amounts, Mol Biol Rep. (86)

-Genetic counseling in southern Iran consonguinty and reaseans for referral, Genetic Counseling. (86)

-Frequency of cystathionine beta- synthase 844INS68 polymorphism in Southern Iran, Mol Biol Rep. (86)

-APOLIPOPROTEIN E4 ALLELE  AND THE   RISK OF LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION IN THALASSEMIA MAJOR, IRANIAN CARDIOVASCULAR RESEARCH  JOURNAL. (86)

-Epidemiological and Clinical study of PKU as the first monogenic disease in the national screening program of neonates fars province of south Iran 200-2005, Iranian Journal of public health.(87)

-Genetic counseling in south Iran : Consanguinity and reason for referral, Genetic counseling. (87)

پذیرش اولیه مقاله- Mitochondrial DNA sequence diversity in three ethnic populations from the south west of Iran, Molecular Biology Report. (87)

-پذیرش اولیه مقاله تأثیر داروی بلئومایسین سولفات بر فراوانی آسیب های کروموزومی در سلولهای هیبرید HF2 و F3B6 در مرحله  G1 چرخه سلولی در مقایسه با سلولهای غیر هیبرید در مجله دانشور ، مجله دانشور. (87)

برگزاری نمایشگاه:

-ریسک فاکتورهای ژنتیکی در بیماریهای قلب و عروق

-نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهشی معاونت پژوهشی (81-91)

برگزاری کارگاه:

-برگزاری کارگاه علمی PCR

-کارگاه PCR و مولکولار بیوانفورماتیک

-انجام 6 طرح پایان نامه دانشجویی

- برگزاری 3 دوره کارگاه PCR– کاریوتایپ

-سمینار ژنتیک معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی فارس

-اولین کارگاه هماتولوژی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی فارس

شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی:

-نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی ملکولی

-کنگره سالیانه متخصصان اطفال

-اولین کنگره ژنومیکی و بیوتکنولوژی سلامت

-نوزدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان

-تئوری سلولهای بنیادی پژوهشکده رویان در دانشگاه شیرازتیرماه86

-Academic skills: A guide to grant writing for international Organizations

-Personal and Academic Development (PDP)

-Real-time PCR

-الکتروفورز دو بعدی و IEF

-Fluorescent amplification based specific hybridization method

76Advanced methods in DNA & RNA electrophoresis

-همایش سلامت و توسعه پایدار – 29 آبان 87  در تهران

- کنگره سراسری تغذیه کودکان و نوزادان ، 3-2 مرداد ماه 87 در مشهد

 

خبرنامه پیامکی