ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

فعالیت‌های فرهنگی، از ابتدای شکل‌گیری جهاد دانشگاهی، بخشی اساسی و لاینفک، از فعالیت‌های این نهاد را به خود اختصاص داده است. مشخصه اساسی فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، تکیه و توجه به حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی است.

رویکرد اساسی جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی،  ایجاد آمادگی فکری و مکتبی، در قشر جوان و در چارچوب سیاست‌های فرهنگی، جهت مقابله با تهاجم فرهنگی است.

مراکز تخصصی –  فرهنگی:

مقالات

خبرنامه پیامکی